Инженеринг

Проектиране и конструиране

Проектиране и конструиране е първият от всички етапи , обхващащи дейността на фирмата.

Кабелни захранвания

Изграждане на електрически захранвания на жилищни, производствени, обществени сгради и др.

Ел. монтаж и оборудване на трафопостове

Фирмата извършва ел.монтаж и оборудване на трафопостове

Оборудване на подстанции

"Електрогец" ООД извършва пълно оборудване на подстанции.

Монтаж на съоръженията

Доставка и монтаж на готовите изделия.

Въвеждане в експлоатация на енергийни обекти

Подготовка и съгласуване на документи за издаване на разрешение за строеж

 Електрогец ООД  извършва инженерингови услуги, включващи дейностите:  Проектиране и конструиране, Кабелни захранвания,
Ел. монтаж и оборудване на трафопостове, 

Оборудване на подстанции, Монтаж на съоръженията, Въвеждане в експлоатация на енергийни обекти